Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De Stichting houdt zich aan de professionele gedragscode zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatie-ontwikkeling (NVP) te Nijkerk.

2. Advisering

Het advies is gebaseerd op de informatie die door de adviesvrager tot nu toe is verstrekt. De adviesvrager staat ervoor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van het advies alle essentiële informatie heeft verstrekt. De adviseurs zullen zich inspannen de te leveren ad­viesdiensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De adviesvrager zorgt ervoor, dat alle documenten en gegevens die de adviseurs nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van het advies, tijdig in bezit zijn. Verder moeten zij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de organisatie van de adviesvrager. De adviesvrager geeft derden bij de uitvoering van het advies geen opdrachten, anders dan in overleg met onze adviseurs. Wanneer de adviseurs daarom vragen zal hen gedurende de looptijd van het advies een eigen werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

3. Kosten adviesvragers

In principe voeren de adviseurs het advies nagenoeg kosteloos uit, tenzij anders met de adviesvrager is afgesproken. De gedeclareerde kosten zijn de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten, computergebruik, productiekosten van rapportages en eventuele trainingsbundels. Daarnaast betaalt de adviesvrager een overeengekomen vergoeding aan de Stichting.

Als het uitbrengen van een advies een doorlooptijd heeft van minder dan twee maanden, zal na afronding van het advies een declaratie gestuurd worden. Is de doorlooptijd meer dan twee maanden, dan zal (twee)maandelijks achteraf gedeclareerd worden. Deze declaraties dienen binnen 30 dagen na datum betaald te zijn. Is na deze termijn de declaratie nog niet betaald dan kan vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening gebracht worden. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 6 weken na de vervaldatum dan kan de Stichting in voorkomende gevallen de uitvoering van het advies opschorten, zonder dat dit de betalingsverplichting aantast en zonder dat de Stichting aansprakelijk gesteld kan worden.

4. Duur en afsluiting van het advies

De duur van het advies kan, behalve door de inspanning van de adviseurs worden beïnvloed door allerlei andere factoren. De kwaliteit van de informatie en de medewerking die de adviseurs krijgen hebben hierop invloed. De adviseurs kunnen dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd zij voor het uitvoeren van het advies nodig hebben. Het advies is in inhoudelijke zin afgesloten, wanneer voldaan is aan de schriftelijk vastgelegde adviesspecificaties. Het advies is in financiële zin afgesloten op het moment, dat de einddeclaratie door de adviesvrager is goedgekeurd. Deze einddeclaratie moet door de adviesvrager binnen 30 dagen na ontvangst worden goedgekeurd en betaald. Als de adviesvrager binnen deze termijn niet reageert, wordt de einddeclaratie geacht te zijn goedgekeurd.

5. Voortijdige beëindiging advisering

Het advies kan tussentijds worden beëindigd, als één van beide partijen van mening is, dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform het ondertekende intakeformulier en eventuele, later schriftelijk vastgelegde nadere specificaties. Hiertoe zal uiteraard eerst worden toe overgegaan, wanneer is gebleken dat de geconstateerde pro­blemen niet kunnen worden opgelost.

Bij tussentijdse beëindiging van het advies zullen alle tot dan toe gemaakte kosten normaal worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de adviesvrager.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht het advies zonder inachtneming van enige opzegtermijn te beëindigen.

6. Vertrouwelijkheid

De adviseurs zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de adviesvrager jegens derden. Zij zullen in het kader van het advies alle mogelijke voorzorgmaatregelen treffen ter bescherming van belangen van de adviesvrager. Evenzo zal de adviesvrager zonder instemming van de adviseurs aan derden geen mededelingen doen over de overeengekomen aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

7. Aansprakelijkheid

Al wordt het advies naar best inzicht en vermogen uitgevoerd en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, de Stichting kan geen garanties geven voor de resultaten van de door zijn adviseurs verrichte studies en verstrekte adviezen. De adviseurs hebben een inspanningsverplichting en zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de adviesvrager ons vrijwaart. Mochten zich tijdens de uitvoering van het advies omstandigheden voordoen die bij de aanvang van het advies niet waren te voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

8. Geschillenregeling

Mocht het zo zijn, dat om welke reden dan ook de adviesvrager en de Stichting verschillen van mening, bijvoorbeeld over geleverde prestaties in relatie tot de declaraties, dan kan arbitrage plaatsvinden in overeenstemming met het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De uitspraak van deze arbitrage is bindend.